เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณชญาณ์นันท์ ศรีวะรมย์
ผู้จัดการฝ่ายขายทีม A
chayanan@mitsuautocity.com
086-323-2499
คุณมนัส โอมสเตด
ที่ปรึกษาการขาย
mossunner14@gmail.com
085-066-1504
คุณสรารัตน์ จันทะปลาขาว
ที่ปรึกษาการขาย
sararat.j@hotmail.com
081-932-3775
คุณสุพัฒธา จุลตะคุ
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
panglove1208@gmail.com
092-271-6770 , 063-305-6161
คุณอนุชา สาคเรศ
ที่ปรึกษาการขาย
nsvautocar@hotmail.com
063-930-9286 , 098-998-2162
คุณปรเมศวร์ เหมหอมเงิน
ที่ปรึกษาการขาย
zweet.nightmare@hotmail.com
081-925-6151
คุณชนาธิป สุวรรณละออง
ที่ปรึกษาการขาย
cnt_gla@hotmail.com
097-161-2598
คุณไชยรัตน์ อัศวทองสุข
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย
peepoasa@gmail.com
090-545-5550
คุณบุญฤทธิ์ ปักษีวิเศษ
ที่ปรึกษาการขาย
bigbike0880516655@gmail.com
082-601-8290
คุณณิราภัทร อินทรัตน์
ที่ปรึกษาการขาย

02-752-6500