เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณนฤมล บุญเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายขายทีม C
naruemon111@hotmail.com
081-915-6985/081-938-2139

Line ID: 9156985

คุณจิรวัฒน์ อุดมเรืองมาศ
ที่ปรึกษาการขาย
Soulmate-Ranger@hotmail.com
097-016-4510

Line ID: 0970164510

คุณนภสร ตั้งจิตนิมิตกุล
ที่ปรึกษาการขาย
palmsuper2@gmail.com
097-050-5333

Line ID: pbcjudz.

คุณกัญจน์รัตน์ วรโชติเจนวิทย
ที่ปรึกษาการขาย
kanjarat.wor@gmail.com
097-250-4465

Line ID: 0972504465