เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณประยุทธ สุขสำราญ
ผู้จัดการฝ่ายขายทีม A
lexautocity101@hotmail.co.th
081-566-1525 / 093-519-669

ID: Prayuth101

คุณอัมพิกา สุขสำราญ
หัวหน้าที่ปรึกษาการขาย
aumpika02@gmail.com
087-4984897

ID: aum0874984897

คุณอรนุช ปั่นแก้ว
ที่ปรึกษาการขาย
mac.oranuch1990@gmail.com
096-8835978

ID:Osabay39

คุณเจริญ เชื้อทะเล
ที่ปรึกษาการขาย
keb5668@gmail.com
098-086582

ID: 0980865827

คุณศราวุฒิ คำวงษา
ที่ปรึกษาการขาย
Sarawut.2301.aa@gmail.com
064-2974034

ID Sarawut.2301

คุณชัยบัณฑิต คำประภา
ที่ปรึกษาการขาย
C.Chaibander@gmail.com
064-4369645

ID 0988273406

อรรถวิทย์ อุทังสังข์
ที่ปรึกษาการขาย
arttawit19877@gmail.com
099-280-2300

ID: 099-280-2300

คุณดอกอ้อ ดวงแก้ว
ที่ปรึกษาการขาย
dokor.1982mm@gmail.com
064-4268498

ID: 064-4268498

คุณศศินุช กายชัยภูมิ
ที่ปรึกษาการขาย
sasinooch1240@gmail.com
092-9416658

ID:noey.na.1212

ปภัสรา สะยอวรรณ
ที่ปรึกษาการขาย
papassra1530@gmail.com
093-5812610

ID : muna1530

จิรวัฒน์ ธรรมมัควัน
ที่ปรึกษาการขาย
jirawat3812016@gmail.com
062-543-8809

ID : muna1530